Open In Colab

1.1. Activitat

  1. De la següent llista aleatòria de numpy:

[1]:

import numpy as np np.random.seed(0) # quan es generen nombres aleatoris és important fixar una llavor. # Mateixa llavor implica mateixos nombres aleatoris. Possibilita que l'estudi sigui reproduïble. temperaturesDiaries = np.random.randint(-10, 45, 100000) # distribució uniforme de 100000 valors entre -10 i 45 print("Cinc primeres mostres: ", temperaturesDiaries[:5]) print("Mostres totals: ", len(temperaturesDiaries))
Cinc primeres mostres:  [ 34  37  43 -10  -7]
Mostres totals:  100000
[2]:
# A.1 Podem trobar el número 9 en el llistat generat aleatòriament?
[3]:
# A.2 Quin és el número més alt i més petit de la llista?
[4]:
# A.3 Quantes mostres negatives n'hi ha?
[5]:
# A.4 Quin és el valor mitjà?
[6]:
# A.5 Quina és la suma acumulada?
# Pista: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.cumsum.html

[7]:
# A.6 Quina és la suma acumulada dels valors absoluts?
# Pista: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.absolute.html

[8]:
# A.7 Ordena la llista de major a menor i mostra els 10 primers valors
# Pista: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.sort.html

[9]:
# A.8 Posa tots els valors negatius a zero
#Pista opcional: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.where.html

[10]:
# A.9 Agafa 100 mostres aleatòries de l'original (de "temperatures")
# Pista: Google!