Open In Colab

6 - Visualitzacions

Pandas inclou una gran quantitat d’utilitats per a facilitar la representació gràfica d’un dataframe i de les seves sèries usant la llibreria Matplotlib. Veure documentació.

La visualització directa amb Pandas és simplement fantàstica, a causa del seu fàcil ús, per a interpretacions i informes varis. Encara que, no és prou versàtil per a controlar diversos “criteris tècnics”, en aquest cas cal complementar-la amb matplotlib. Els gràfics de Pandes són una abstracció d’aquesta llibreria.

D’altra banda, veurem alguns exemples de visualització amb una altra llibreria anomenada Seaborn.

Ara com ara, ens limitarem a parlar sobre els tipus bàsics de visualització i dels elements necessaris per facilitar la interpretació ((títols, tics als eixos, llegendes, selecció de colors, etc.)

 • Línies

 • Barres

 • Histogrames i *Boxplots

 • Scatter plots

Activitats d’escalfament.

[2]:
import pandas as pd
import numpy as np
# GENERARAMOS UNOS DATOS FICTICIOS!!!
data = {
  'pais': ['Argentina', 'Brasil', 'Canadá', 'China', 'Alemania', 'India', 'Japón', 'México', 'Nigeria', 'Rusia'],
  'continente': ['América del Sur', 'América del Sur', 'América del Norte', 'Asia', 'Europa', 'Asia', 'Asia', 'América del Norte', 'África', 'Europa'],
  'poblacion': [45376763, 213823154, 38131104, 1395380000, 83149300, 1380004385, 126150000, 130222815, 206139587, 144096812],
  'pib': [637.717, 2055.51, 1610.07, 16624.05, 4644.83, 2697.22, 4930.61, 1079.24, 514.049, 1630.03],
  'contaminacion': [12.40, 9.69, 15.04, 7.57, 9.35, 17.70, 9.70, 14.87, 6.66, 11.14]
}

df = pd.DataFrame(data)
[3]:
#6.0 ¿Cual es la contaminación media por continente?

[3]:
contaminacion
continente
América del Norte 14.955000
América del Sur 11.045000
Asia 11.656667
Europa 10.245000
África 6.660000
[13]:
#6.1 ¿Que continente tiene mayor población?

[13]:
poblacion
continente
Asia 2901534385
América del Sur 259199917
Europa 227246112
África 206139587
América del Norte 168353919
[17]:
# Algunos de esos paises están la ONU
miembros_onu = ['Argentina', 'Brasil', 'China', 'Alemania', 'India', 'Japón' ] #Datos ficticios!
df['miembro_onu'] = df['pais'].apply(lambda x: 'Sí' if x in miembros_onu else 'No')
print(df)
    pais     continente  poblacion    pib contaminacion \
0 Argentina  América del Sur  45376763  637.717     12.40
1   Brasil  América del Sur  213823154  2055.510      9.69
2   Canadá América del Norte  38131104  1610.070     15.04
3   China        Asia 1395380000 16624.050      7.57
4  Alemania       Europa  83149300  4644.830      9.35
5   India        Asia 1380004385  2697.220     17.70
6   Japón        Asia  126150000  4930.610      9.70
7   México América del Norte  130222815  1079.240     14.87
8  Nigeria       África  206139587  514.049      6.66
9   Rusia       Europa  144096812  1630.030     11.14

 miembro_onu
0     Sí
1     Sí
2     No
3     Sí
4     Sí
5     Sí
6     Sí
7     No
8     No
9     No
[20]:
##6.2 ¿Cual es el PIB medio por continente y por membresía en la ONU?

[20]:
pib
continente miembro_onu
América del Norte No 1344.6550
América del Sur 1346.6135
Asia 8083.9600
Europa No 1630.0300
4644.8300
África No 514.0490

Plot method

[1]:
import numpy as np
import pandas as pd

# Generació de dades

np.random.seed(1)
samples = 50

df = pd.DataFrame({
  "temperatura":np.random.randint(low=-10,high=50,size=samples),
  "vent":np.random.choice(["N","S","E","W"],size=samples)})

df.head()
[1]:
temperatura vent
0 27 E
1 33 S
2 2 N
3 -2 E
4 -1 W
[3]:
df.plot()
[3]:
<AxesSubplot:>
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_10_1.png
[5]:
df.temperatura.plot() # Quines difèrencies a les dos gràfiques n'hi ha entre un dataframe i una sèrie?
[5]:
<AxesSubplot:>
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_11_1.png
[6]:
df.vent.plot()
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
/Users/isaac/Projects/TallerPythonFEE/lessons/5/5_PandasVisualitzacions.ipynb Cell 7 in <cell line: 1>()
----> <a href='vscode-notebook-cell:/Users/isaac/Projects/TallerPythonFEE/lessons/5/5_PandasVisualitzacions.ipynb#W6sZmlsZQ%3D%3D?line=0'>1</a> df.vent.plot()

File ~/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages/pandas/plotting/_core.py:972, in PlotAccessor.__call__(self, *args, **kwargs)
  969       label_name = label_kw or data.columns
  970       data.columns = label_name
--> 972 return plot_backend.plot(data, kind=kind, **kwargs)

File ~/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages/pandas/plotting/_matplotlib/__init__.py:71, in plot(data, kind, **kwargs)
   69     kwargs["ax"] = getattr(ax, "left_ax", ax)
   70 plot_obj = PLOT_CLASSES[kind](data, **kwargs)
---> 71 plot_obj.generate()
   72 plot_obj.draw()
   73 return plot_obj.result

File ~/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages/pandas/plotting/_matplotlib/core.py:327, in MPLPlot.generate(self)
  325 def generate(self):
  326   self._args_adjust()
--> 327   self._compute_plot_data()
  328   self._setup_subplots()
  329   self._make_plot()

File ~/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages/pandas/plotting/_matplotlib/core.py:506, in MPLPlot._compute_plot_data(self)
  504 # no non-numeric frames or series allowed
  505 if is_empty:
--> 506   raise TypeError("no numeric data to plot")
  508 self.data = numeric_data.apply(self._convert_to_ndarray)

TypeError: no numeric data to plot
[7]:
df.groupby(["vent"]).size()
[7]:
vent
E  11
N  12
S  13
W  14
dtype: int64
[9]:
df.groupby(["vent"]).size().plot() #No té sentit el tipus .plot() per aquestes dades
[9]:
<AxesSubplot:xlabel='vent'>
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_14_1.png
[10]:
df.groupby(["vent"]).size().plot(kind="bar") #millor un de barres
[10]:
<AxesSubplot:xlabel='vent'>
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_15_1.png

Matplotlib

Pandas internament utilitza la llibreria on es defineixen els components d’un gràfic. Es diu Matplotlib

[18]:
import matplotlib.pyplot as plt # !


plt.plot(df.temperatura)
plt.title("Temperatura ")
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_17_0.png
[19]:
import matplotlib.pyplot as plot

fig, ax = plot.subplots() # Definició forma

ax.plot(df.temperatura) # Insercció de dades

plt.title("Temperatura ", fontsize=20) # Maquetació
plt.xlabel('Samples', fontsize=14)
plt.ylabel('Celsius')


plt.savefig('data/test.jpg',dpi=100) # guardat
plt.show() # Visualització
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_18_0.png
[20]:
# Vent sèrie
tipusVent = df.groupby(["vent"]).size()
print(tipusVent)
vent
E  11
N  12
S  13
W  14
dtype: int64
[21]:

x = tipusVent.index y = tipusVent.values fig, ax = plot.subplots() # Definició forma ax.bar(x,y)
[21]:
<BarContainer object of 4 artists>
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_20_1.png
[22]:
fig, ax = plot.subplots() # Definició forma

ax.bar(x,y) # insercció de dades

plt.title("Intensitats del vent per direcció cardinal ", fontsize=18) # Maquetació
plt.xlabel('direcció', fontsize=14)
plt.ylabel('km/h')


plt.savefig('data/test.jpg',dpi=100) # Visualització i/o guardat
plt.show()


## Quines diferències trobes amb el bar.plot fet amb pandas?
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_21_0.png
[24]:
y
[24]:
array([11, 12, 13, 14])
[44]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
y = np.array([10,15,9,6])
# https://matplotlib.org/stable/gallery/pie_and_polar_charts/polar_bar.html
N = 4 #direccions
theta = np.linspace(0.0, 2 * np.pi, N, endpoint=False)
radii = y
width = np.pi / y
colors = ["red","blue","green","black"]

ax = plt.subplot(projection='polar')
ax.bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0, color=colors, alpha=0.5)

plt.show()
# Una altra llibrería: https://plotly.com/python/polar-chart/
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_23_0.png

Tipus de visualitzacions

Barres

[45]:
df= pd.read_csv("data/WHO.csv")

co2 = df["Total_CO2_emissions"]
ticks_labels = df["Country"][6:10].values

ax = co2[6:10].plot(kind="bar") # un plot retorna el component AX
ax.set_xticklabels(ticks_labels)
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_26_0.png
[48]:
co2 = df["Total_CO2_emissions"].sort_values(ascending=False).head(10)

dateSelect = df.loc[co2.index] # Noms
co2.index = dateSelect["Country"]

ax = co2.plot(kind="bar")
ax.set_ylabel("count")
plt.title("Principals països emissors de C02")
plt.show()

# Com podem canviar les etiquetes de los eixos?

../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_27_0.png

Histogrames

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.hist.html

[57]:
co2 = df["Total_CO2_emissions"]

fig, ax = plot.subplots() # Definició forma

ax.hist(co2.values,bins=50) # insercció de dades
plt.show()

../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_29_0.png

Boxplots

[65]:
co2 = df["Total_CO2_emissions"]

fig, ax = plt.subplots(ncols=2)

ax[0].boxplot(co2.values*1000)
ax[1].hist(co2)

plt.show()

# On estan els valors ?
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_31_0.png
[66]:
co2.head(10) # Quins valors tenim?
[66]:
0    692.50
1   3499.12
2  137535.56
3     NaN
4   8991.46
5    421.36
6  152711.86
7   4345.50
8  368858.53
9   73602.43
Name: Total_CO2_emissions, dtype: float64
[64]:
co2.dropna(inplace=True) ## VALORS DESCONEGUTS => NaN (NotAtNumber)

fig, ax = plt.subplots(ncols=2)

ax[0].boxplot(co2.values*1000)
ax[1].hist(co2)

plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_33_0.png

Lineals

[75]:
import numpy as np

xs = np.random.randn(3, 10000)
print(xs.shape)
print(xs[:5])
(3, 10000)
[[-0.46183615 0.3178843  0.62683285 ... -1.27423201 1.67868375
 -0.33164508]
 [-0.53968937 -0.54150265 0.30693369 ... 0.57017049 0.38711088
 -1.42256073]
 [ 0.29354989 -0.34311475 -1.01271945 ... 0.49504346 0.83391768
 -0.31889334]]
[76]:
bms = xs.cumsum(axis=1)
print(bms.shape)
print(bms[:5])
(3, 10000)
[[-4.61836153e-01 -1.43951857e-01 4.82880998e-01 ... 4.76108041e+01
  4.92894879e+01 4.89578428e+01]
 [-5.39689373e-01 -1.08119203e+00 -7.74258341e-01 ... 1.26704022e+02
  1.27091133e+02 1.25668572e+02]
 [ 2.93549889e-01 -4.95648581e-02 -1.06228431e+00 ... 8.45321035e+01
  8.53660212e+01 8.50471279e+01]]
[79]:
fig, ax = plt.subplots()
for bm in bms:
  ax.plot(bm)
plt.title("Random motion")
[79]:
Text(0.5, 1.0, 'Random motion')
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_37_1.png
[84]:
labels = ["MarketX","IB35","S&P500"]
fig, ax = plt.subplots()
for e,bm in enumerate(bms):
  ax.plot(bm, label=labels[e])
plt.title("Random market motion")
plt.legend()
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_38_0.png
[86]:
# https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/linestyles.html

labels = ["MarketX","IB35","S&P500"]
lstyle = ["solid","dashdot","dotted"]
fig, ax = plt.subplots()
for e,bm in enumerate(bms):
  ax.plot(bm, label=labels[e],linestyle=lstyle[e])
plt.title("Random market motion")
plt.legend()
plt.show()../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_39_0.png
[98]:
# https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.vlines.html
# https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.grid.html


labels = ["MarketX","IB35","S&P500"]
lstyle = ["solid","dashdot","dotted"]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(18,10)) #diferent mida
for e,bm in enumerate(bms):
  ax.plot(bm, label=labels[e],linestyle=lstyle[e])

ax.vlines(x=4000,ymin=-50,ymax=50,color="red",linewidth=5)
plt.title("Random market motion")
plt.legend(prop={'size': 20})  # Alerta! Prova de llevar aquesta "prop" (propietat)
plt.grid() # grid # Alerta! el Grid moltes vegades no cal, depèn de la interpretació
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_40_0.png
[160]:
# Podem millorar certes visualitzacions de sèries fent filtratge de les dades
def moving_average(a, n=3) :
  ret = np.cumsum(a, dtype=float)
  ret[n:] = ret[n:] - ret[:-n]
  return ret[n - 1:] / n

xs = np.random.randn(10000)
bms = xs.cumsum()
bmsMA = moving_average(bms,100)


fig, ax = plt.subplots(figsize=(18,10)) #diferent mida
ax.plot(bms, label="Original",color="gray")
ax.plot(bmsMA, label="Moving average",color="red",linewidth=3)
plt.title("Random market motion")
plt.legend(prop={'size': 20})
plt.show()


../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_41_0.png

Llibrería Seaborn

https://seaborn.pydata.org/

[114]:
%pip install seaborn
Requirement already satisfied: seaborn in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.1 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from seaborn) (3.5.2)
Requirement already satisfied: numpy>=1.17 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from seaborn) (1.22.3)
Requirement already satisfied: pandas>=0.25 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from seaborn) (1.4.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (2.8.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (21.3)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (4.33.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (0.11.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (1.4.2)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (9.1.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.2.1 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from matplotlib>=3.1->seaborn) (3.0.9)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from pandas>=0.25->seaborn) (2022.6)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /Users/isaac/.pyenv/versions/3.9.7/envs/my397/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib>=3.1->seaborn) (1.16.0)

[notice] A new release of pip available: 22.3 -> 23.0
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
[144]:
import seaborn as sns

dfwho = pd.read_csv("data/WHO.csv",usecols=[0,1,2,185,67,4])
dfwho.columns =['Country', 'CountryID', 'Continent', 'LiteracyRate',
    'TotalExpenditureHealth',
    'CO2_emissions']

continents = {1:"Africa",2:"Europa",3:"Africa",4:"North America",7:"Asia",6:"Asia",5:"South America"}
dfwho.replace({"Continent": continents},inplace=True)print(dfwho.columns)
print(dfwho.shape)
print(dfwho.head())

Index(['Country', 'CountryID', 'Continent', 'LiteracyRate',
    'TotalExpenditureHealth', 'CO2_emissions'],
   dtype='object')
(202, 6)
    Country CountryID Continent LiteracyRate TotalExpenditureHealth \
0 Afghanistan     1  Africa     28.0           5.4
1   Albania     2  Europa     98.7           6.2
2   Algeria     3  Africa     69.9           3.6
3   Andorra     4  Europa      NaN           6.3
4    Angola     5  Africa     67.4           2.7

  CO2_emissions
0      0.02
1      0.98
2      4.23
3      NaN
4      0.76
[149]:
# https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.histplot.html

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.histplot(dfwho,x="LiteracyRate", kde=True)
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_45_0.png
[148]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.histplot(dfwho,x="LiteracyRate", hue="Continent")
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_46_0.png
[162]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.histplot(dfwho,x="TotalExpenditureHealth", hue="Continent", multiple="stack")
plt.show()
../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_47_0.png
[161]:
# https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.violinplot.html

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.violinplot(x=dfwho["TotalExpenditureHealth"],y=dfwho.Continent)
plt.show()


../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_48_0.png
[159]:
# https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.rugplot.html
import seaborn as sns; sns.set_theme()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
sns.scatterplot(data=dfwho, x="CO2_emissions", y="LiteracyRate",hue="Continent")
sns.rugplot(data=dfwho, x="CO2_emissions", y="LiteracyRate",hue="Continent")
plt.show()

## Africa valors?

../../_images/lessons_5_5_PandasVisualitzacions_49_0.png

Activitats

 1. Amb el fitxer who.csv,

 • Podries mostrar els 10 països més poblats (“Population (in thousands) total”)?

 • I els 10 menys poblats?

Nota: Hi ha paises on es desconeix la contaminació que generin (valors NaN) i afectaran la visualització.

[ ]:
#TODO
 1. Representa en un gràfic de barres el creixement de població (Population annual growth rate (%)) dels països del top 10 més poblats.

[ ]:
#TODO
 1. Representa amb un boxplot la contaminació (CO2) d’Europa (codi continent: 2)

[ ]:
#TODO
 1. Amb el fitxer 4/data/data_groups.csv, visualitza la distribució de ciutats i punts de candidats

[ ]:
#TODO
 1. Amb el fitxer 4/data/data_groups.csv, visualitza la distribució de ciutats, punts de candidats i sexe.

[164]:
#TODO

Activitat 5 del homework

License: CC BY 4.0 Isaac Lera and Gabriel Moya Universitat de les Illes Balears isaac.lera@uib.edu, gabriel.moya@uib.edu