Open In Colab

5. Activitat

A) Del fitxer 4/data/data_groups_cursos.csv, representa amb un “pie chart” el nombre de cursos entregats pels candidats.

[ ]:
#TODO

B) Fitxer: 4/data/ResultadosElectorales2022.csv

https://datos.gob.es/es/catalogo/a07002862-resultado-electoral-2022

  • Obté una representació de barras per municipi dels tres primers partits amb més votacions.

  • Una representació de barras de vots totals per partit

[7]:
#TODO
  1. Gràfica lliure amb un dels fitxers de dades disponibles

[2]:
#TODO